22. april
86% (6 glasov)
23. april
0% (0 glasov)
26.april
14% (1 glas)
Število prejetih glasov: 7